Thư mời và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tải tại đây: