Tài liệu họp HĐCĐ năm 2021

Tài liệu họp HĐCĐ năm 2021, dự thảo, điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về theo đường dẫn sau:

Tài liệu họp HĐCĐ 2021;

Điều lệ sửa lại 2021 theo TKV;

Quy chế BKS CK O tô UB 2021;

QUY CHẾ HĐQT (Dự thảo);

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (Dự thảo);

BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.