Lực lượng tự vệ Công ty CP Cơ khí Ô tô UB phối hợp cùng phường Phương Đông tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Căn cứ vào Kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của phường Phương Nam, Phương Đông và các đơn vị tự vệ.
Ngày 30-31/5/2022, lực lượng tự vệ Công ty CP Cơ khí Ô tô UB đã phối hợp cùng với phường Phương Đông tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Phương Đông.
Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ lần này có mục đích cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền, trình độ công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác QPAN; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Quân sự và các cơ quan về khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng DQTV và an ninh cơ sở. Thông qua diễn tập để kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu trong khu vực phòng thủ, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng; nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.