Đảng uỷ Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi thăm và làm việc tại Quảng Ninh ngày 06/4/2022

Sáng ngày 13/5/2022, Đảng uỷ Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi thăm và làm việc tại Quảng Ninh ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022; Thông báo số 12-TB/TW ngày 06/4/2022; Quy định số 56- QĐ/TW ngày 08/02/2022; NQ số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện.