Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 21/4/2022 vừa qua, Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội có 15 cổ đông đại diện cho 48 cổ đông nắm giữ 1.481.033 cổ phần, chiếm 98,73% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội cũng trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

+ Ông Nguyễn Văn Tình – Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Nguyễn Văn Tứ – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV, Ủy viên HĐQT Công ty là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Lịch – Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ TKV, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

+ Ông Nguyễn Minh Hùng – Cán bộ Ban Kiểm soát nội bộ TKV.

Đại hội đã nghe ông Vương Thế Hà – Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hương nhiệm vụ năm 2022; ông Lê Quang Đức – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính thường niên năm 2021; ông Nguyễn Văn Tình – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội cũng đã được nghe báo cáo BKS về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo giám sát hoạt động quản lý của BKS đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2021; Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022; Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí năm 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Công ty, tiếp tục phát triển Công ty mạnh mẽ.

Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Đại hội chia tay bà Nguyễn Thị Lịch – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022 tải về tại đây