Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chiều ngày 26/4/2024, Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông đại diện cho 1.490.947/1.500.000 cổ phần, với tỷ lệ tham dự 99,4%.

Đại hội cũng trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

+ Ông Nguyễn Văn Tình – Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Nguyễn Văn Tứ – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV, Ủy viên HĐQT Công ty là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty.

+ Ông Nguyễn Minh Hùng – Cán bộ Ban kiểm soát nội bộ TKV, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

+ Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và 20 ông, bà cổ đông đại diện cho cổ phần sở hữu và đại diện của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Mai Trí Thọ – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hương nhiệm vụ năm 2024; ông Lê Quang Đức – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính thường niên năm 202; ông Nguyễn Văn Tình – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội cũng đã được nghe báo cáo BKS về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo giám sát hoạt động quản lý của BKS đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2023; Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024; Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí năm 2024 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Công ty, tiếp tục phát triển Công ty mạnh mẽ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tải Biên bản Đại hội tại đây:

https://ckoto.vn/wp-content/uploads/2024/05/Bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024.pdf